O BHUKBT

Bosansko-hercegovačko udruženje za kognitivno-bihejvioralnu terapiju (BHUKBT) od 2002. godine okuplja kognitivno-bihejvioralne terapeute iz Bosne i Hercegovine, organizuje i podstiče saradnju i razmjenu iskustava između kognitivno-bihejvioralnih terapeuta na lokalnom i međunarodnom nivou, te kontinuirano djeluje u pravcu stimulisanja i razvijanja psihoterapijske prakse u Bosni i Hercegovini. BHUKBT je članica krovne Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT) koja je osnovana 1976. godine i koja trenutno okuplja organizacije za KBT iz 45 država, odnosno preko 25.000 pojedinačnih kliničara i istraživača, što je čini jednom od najvećih psihoterapijskih organizacija u svijetu.

KLIKNITE OVDJE DA SAZNATE KAKO DO ČLANSTVA U BHUKBT?

Kognitivno-bihevioralna terapija je termin koji obuhvata različite oblike psiholoških tretmana koji dijele iste principe, a to je zasnovanost tretmana na naučnim istraživanjima i posvećenost traženju dokaza za njihovu efikasnostu prevazilaženju problema mentalnog zdravlja.

Zbog ove posvećenosti primjeni tretmana za koje je utvrđeno da su efikasni, nije iznenađujuće dapreporuke nacionalnih istraživačkih instituta Velike Britanije, Francuske i Holandije jasno indikuju kognitivno-bihevioralnu terapiju kao prvi izbor u tretmanu glavnih problema mentalnog zdravlja, kao što su depresija, anksioznost, shizofrenija, i dr.

Kao i sva druga udruženja koja su članice EABCT, BHUKBT je posvećeno promovisanju primjene naučno zasnovanih principa i tehnika kognitivno-bihejvioralne terapije u oblastima zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i drugim srodnim poljima.

Sa ostalim članicama EABCT, BHUKBT takođe dijeli i zajednički cilj razvijanja najviših stručnih i etičkih standarda kliničke prakse, i to kroz organizovanje konferencija, treninga, seminara i radionica u sklopu kontinuiranog stručnog usavršavanja profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja, kao i kroz aktivno promovisanje empirijski zasnovane prakse.

Ova internet prezentacija pruža informacije za profesionalce i korisnike psiholoških usluga o:

  • načinu treniranja (edukovanja) profesionalaca za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije kroz postdiplomske trening programe za stručno usavršavanje,
  • trening standardima koje, prema preproukama EABCT, svaki profesionalac treba da zadovolji kako bi stekao titulu kognitivno-bihejvioralnog terapeuta,
  • načinu na koji se profesionalci akredituju za primjenu KBT prema Standardizovanoj akreditacionoj šemi EABCT,
  • novostima iz svjeta i Bosne i Hercegovine o razvoju, istraživanjima i primjeni KBT, kao i o kongresima, seminarima, treninzima i radionicama iz KBT

Prema našim saznanjima, u Bosni i Hercegovini ne postoji zvanično tijelo ili institucija koja reguliše psihoterapiju na državnom ili entiteskom nivou, čak ne postoji ni opšti zakon o bazičnoj psihološkoj djelatnosti.

Prema informacijama kojim raspolaže Evropska asocijacija za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT), ni na evropskom nivou ne postoji zvanično tijelo koje reguliše psihoterapiju u Evropskoj uniji, niti postoji legislativa koja reguliše primjenu psiholoških terapija ili osigurava kvalitet onoga što se nudi kao psihoterapija.

Nedostatak regulativa u oblasti psiholoških tretmana je jedna od glavnih briga koju BHUKBT dijeli sa EABCT. Zbog toga je EABCT razvila trening standarde koje treba da zadovolje profesionalci da bi stekli titulu kognitivno-bihejvioralnig terapeuta. BHUKBT je prihvatilo trening standarde koje propisuje EABCT i akreditacione kriterijume i procedure u skladu sa Standardizovanom akreditacionom šemom EABCT. Podaci o trening standardima i akreditacionim procedurama nalaze se na ovoj internet prezentaciji.