AKREDITACIJA

Akreditacija je na našim prostorima relativno nov i nepoznat pojam. Odnosi se na postupak kojim odgovarajuća strukovna organizacija ocjenjuje i potvrđuje da profesionalac ili profesionalna ustanova zadovoljava unaprijed definisane standarde.

Pročitajte više...

Zatvorite

Za razliku od licenciranja (koje je obavezno i odnosi se na minimalne uslove koje Vladino tijelo propisuje za bavljenje određenom djelatnošću), akreditacija je dobrovoljna i odnosi se na ispunjavanje visokih standarda struke koji se ne traže zakonom, već ih postavljaju Vladina ili nevladina strukovna organizacija s ciljem stimulisanja kontinuiranog stručnog usavršavanja i poboljšanja kvaliteta pružanja profesionalnih usluga.

Proces Šta se zahtjeva? Koji je nivo standarda?
Licenciranje 
(obavezno)
Vladino tijelo
Ispunjavanje zakonskih regulativa kroz bazično formalno školovanje Minimalan nivo standarda s ciljem da se osigura minimalani rizik po zdravlje i sigurnost korisnika usluga
Sertifikovanje
(dobrovoljno)
Vladina ili nevladina organizacija
Ispunjavanje definisanih standarda kroz formalne programe postdiplomskog stručnog treninga ili specijalizaciju Minimalan nivo standarda s ciljem da se osigura profesionalna kompetentnost i kvalifikovanost za užu / specijalističku oblast pružanja usluga
Akreditovanje 
(dobrovoljno)
Vladina ili nevladina organizacija
Ispunjavanje profesionalnih standarda definisanih od strane kolega kroz kontinuiranu superviziju i stručno usavršavanje Maksimalano ostvariv nivo standarda s ciljem da se korisnicima osigura maksimalno visok kvalitet profesionalnih usluga

Licenciranje i sertikovanje su oblici kontrole koji imaju za cilj da obezbijedi statičko ispunjenje minimalnih uslova za bavljenje profesijom na bazičnom ili specijalističkom nivou kompetentnosti, dok je akreditacija oblik podržavanja i stimulisanja dinamičkog razvoja bavljenja profesijom u pravcu postizanja najviših stručnih i etičkih standarda kroz kontinuirano stručno usavršavanje.

Akreditacija u različitim profesionalnim oblastima u svijetu sve više dobija na značaju i sve veći broj zemalja se odlučuje za ovaj pristup unaprijeđivanja kvaliteta pružanja različitih profesionalnih usluga.

Dva su opšta cilja bilo koje akreditacije. Prvi cilj je da se korisnicima osigura visok kvalitet profesionalnih usluga. Drugi cilj je stimulisanje profesionalaca da se kontinuirano razvijaju i unaprijeđuju radi dostizanja najviših stručnih standrada profesionalne kompetentnosti.

AKREDITACIJA KOGNITIVNO-BIHEJVIORALNIH TERAPEUTA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kad je u pitanju kognitivno-bihejvioralna terapija, licenciranje se odnosi na zadovoljavanje zakonskih regulativa koje se odnose na bavljenje bazičnim profesijama (kao što su psihologija ili medicina/psihijatrija), sertifkovanje se odnosi na zadovoljavanje trening standarda kroz formalne programe treninga (obuke, edukovanja) za KBT, dok se akreditacija odnosi na zadovoljavanje akreditacionih standarda kroz kontinuirano stručno usavršavanje u oblasti KBT.

Cilj akreditacije kognitivno-bihejvioralnih terapeuta je dodjeljivanje sertifikata o akreditaciji i titule "Akreditovani kognitivno-bihejvioralni terapeut" profesionalcima koji ispunjavaju akreditacione standarde koje preporučuje Evropska asocijacija za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT), čime se javnosti, klijentima i institucijama garantuje:

PREUZMITE DOKUMENTE:

Akreditaciona shema za kognitivno-bihejvioralne terapeute iz Bosne i Hercegovine

Aplikacioni formular za akreditaciju kognitivno-bihejvioralnih terapeuta iz Bosne i Hercegovine

Aplikacioni formular za reakreditaciju kognitivno-bihejvioralnih terapeuta iz Bosne i Hercegovine

Primjer 1: popunjen aplikacioni formular za akreditaciju

Primjer 2: popunjen aplikacioni formular za akreditaciju